Ušetrite na parkovaní pri letisku, máme voľné parkovacie miesta.

Rezervovať miesto online

Online
rezervácia

Vyplníte on-line formulár a ihneď po potvrdení rezervácie obdržíte potvrdenie parkovania na vašu emailovú adresu ktorú ste zadali vo formulári.

Parkovanie
pri letisku

Zaparkujete na parkovisko v tých dátumoch a časoch ktoré ste uviedli v rezervácii. Prosím zavolajte nám 5 minút pred vaším príchodom alebo pri príchode na parkovisko...

Platba
v hotovosti

Platba sa realizuje v hotovosti voďičovi bezprostredne po príchode do parkovacieho areálu

Transfer na letisko Bratislava a späť

Následne na to budete odvezení na letisko. Pri prílete na Bratislavské letisko nám zavoláte po vyzdvihnutí batožiny. Miesto stretnutia je “Príletový terminál, druhý rad pri prechode pre chodcov. Voďič vás ihňeď odvezie k vašemu autu na parkovisko.

Cenník

Uvedené ceny platia pre odvoz do 4 osôb na Letisko Bratislava a späť. Cena sa môže zmeniť podľa špeciálnych požiadaviek (napr : parkovanie pod prístreškom, 5+ osôb ...)

4 dni

22 €

5 dní

27 €

8 dní

39 €

10 dní

39 €

15 dní

50 €

30 dní

95 €

4 dni

35 €

5 dní

40 €

8 dní

55 €

10 dní

60 €

15 dní

80 €

30 dní

150 €

4 dni

30 €

5 dní

30 €

8 dní

45 €

10 dní

50 €

15 dní

65 €

30 dní

140 €

*v prípade že chcete zaparkovať na iný počet dní ako je zobrazený prejdite na online rezerváciu. Po vyplnení dátumu príchodu a dátumu odchodu sa Vám vľavo dole zobrazí cena parkovného

Kde nás najdete

Galvániho 10 821 04 Ružinov, Bratislava, Slovakia
Zadajte vašu adresu a naplánujte si trasu priamo k nám.

Online rezervácia

Použite našu rýchlu online rezerváciu na zabezpečenie parkovacieho miesta pred vašim odletom.

Stačí keď vyplníte nasledujúce položky a následne nato vám príde potvrdenie rezervácie na vašu emailovú adresu

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom www.parkovanieletisko.sk je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len "GDL"). GDL poskytuje službu odstavenie a státie na nestráženom priestranstve na Galvániho 10, 821 04 Bratislava (ďalej len "prevádzka").

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služby uzavretej medzi GDL a objednávateľom služby.

Službou sa rozumie poskytnutie možnosti odstavenia a státia dopravných prostriedkov v priestoroch prevádzky a odvoz a prívoz osobným motorovým vozidlom na a z Bratislavského letiska (Letisko M. R. Štefánika) (ďalej len "BTS") v čase presne určenom objednávateľom služby; prihliadnuc na prípadné meškanie leteckého spojenia. GDL nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie odstaveného dopravného prostriedku (najmä, nie však výlučne osobných motorových vozidiel).

Objednanie služby

V prípade záujmu o službu státia dopravného prostriedkuje objednávateľ služby povinný vyplniť online rezerváciu na stránke www.parkovanieletisko.sk. V objednávkovom formulári objednávateľ špecifikuje dĺžku poskytovania služby a sám zvolí o.i. presné dátumy príchodu a odchodu, čo najbližší čas príchodu a odchodu a svoje kontaktné údaje. Po vyplnení a zaslaní rezervácie objednávateľ služby obdrží potvrdzujúci e-mail so všetkými údajmi a inštrukciami pre státie pri BTS na ploche prevádzky GDL.

Potvrdenú objednávku môže objednávateľ zrušiť do 14 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu. Pokiaľ by k poskytovaniu služby malo dôjsť skôr ako uplynie zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy, objednávateľ dáva súhlas so začatím poskytovania služby, čo sa môže prejaviť aj ako opomenutie konania. Zrušenie rezervácie a odstúpenie od zmluvy je nutné vykonať bezodkladne po oboznámení sa s dôvodom zrušenia/odstúpenia, a to oznámením prostredníctvom e-mailu na info@parkovanieletisko.sk alebo telefonicky na t.č.:+421 948 11 58 58. Pokiaľ objednávateľ odstúpenie od zmluvy neuplatní skôr ako 48 hodín pred začatím poskytovania služieb – pred ohláseným plánovaným príchodom na prevádzku spoločnosti GDL objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie uhradeného poplatku/kov. V prípade, ak objednávateľ neoznámi zrušenie rezervácie tak, ako je uvedené vyššie, má GDL nárok na uplatnenie škody mu spôsobenej a teda na úhradu plnej výšky podnajmu plochy na státie určeného v potvrdení o rezervácii parkovacieho miesta.

Zmluva o poskytovaní služby vzniká prijatím objednávky GDL vyhotovenej prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk – zaslaním objednávateľovi na ním zvolenú e-mailovú adresu potvrdzujúceho e-mailu. Podmienky uzavretia zmluvy vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky ako aj z týchto obchodných podmienok, s ktorými sa objednávateľ oboznámil pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb, pred zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk.

Spôsob platby

Možnosti platby sú:

  1. Osobne v hotovosti na prevádzke;

Podmienky odstavenia a státia

Nárok naodstavenie a státie dopravného prostriedku vzniká zaplatením plnej sumy za poskytované služby, ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platby. Dopravne prostriedky odstavené a stojace mimo dátumu určeného v rezervácii budú povinné sumu služby statia vo výškepodľa platného cenníka, ktorý je na stránke www.parkovanieletisko.sk. Výnimkou je meškanie určeného letu. Takéto meškanie je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť alebo inak preukázať jeho meškanie.

Pri odchode zprevádzky je objednávateľ povinný sa na vyzvanie poverenej osoby GDL odstavnej plochy, preukázať lístkom z registračnej pokladne príp. iným potvrdením o úhrade plnej sumy za službu. V prípade, ak tak objednávateľ neurobí má poverená osoba právo žiadať o úhradu sumy za poskytnutú službu vo výške celkovej doby odstavenia a státia podľa aktuálne platného cenníka zverejneného na internetovej stránke www.parkovanieletisko.sk.

Ak objednávateľ svoj dopravný prostriedok, najmä, nie však výlučne motorové vozidlo, ktorého ŠPZ uviedol v objednávke, neodstráni po uplynutí dohodnutej doby v potvrdení o rezervácii, bude mu účtovaná denná sadzba odstavenia a státia za každý deň odstavenia a státia, ktorá bude splatná najneskôr v deň odstránenia vozidla.

Zodpovednosť a ručenie

GDL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo poškodenia spôsobené tretími stranami alebo prírodnými silami a vyššou mocou (vis maior). GDL ručí a zodpovedá jedine za materiálne škody spôsobené prevádzkovou poruchou zariadenia patriaceho GDL.

Pred opustením prevádzky je objednávateľ povinný oznámiť poverenej osobe GDL akúkoľvek škodovú skutočnosť, pri ktorej bude v budúcnosti potrebovať akúkoľvek súčinnosť od GDL – najmä v súvislosti s poskytnutím výpovedí alebo iných dokumentov orgánom činných v trestnom konaní pri zisťovaní páchateľa. Takéto oznámenie je objednávateľ povinný písomne zopakovať do siedmich dní od ústneho oznámenia.

Záverečné ustanovenia

GDL ako aj objednávateľ sa zaväzujú všetky prípadné spory, ktoré by mohli nastať v súvislosti s uzavretou zmluvou o poskytovaní služieb riešiť zmierlivo, ak nebude možné dosiahnuť dohodu, budú všetky spory rozhodované príslušným súdom a v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zmluva a všetky jej súčasti – objednávka, potvrdenie objednávky/potvrdzujúci e-mail, obchodné podmienky – sú v slovenskom jazyku.

Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok stane neúčinné alebo neplatné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok. Prípadné neúčinné ustanovenia sa nahradí prípustným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá hospodárskemu záujmu a záujmu oboch strán zamýšľaný v pôvodnom neplatnom alebo neúčinnom ustanovení.

Vytvorením online rezervácie objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie.

V prípade akéhokoľvek porušenia daných podmienok je dohoda o podnájme plochy na státie neplatná a prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu vzniknutej škody v zmysle zákonných a vyššie uvedených ustanovení.

Osobné údaje

Objednávateľ výslovne udeľuje spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, štátna poznávacia značka osobného automobilu a to po dobu od udelenia súhlasu.

Objednávateľ potvrdzuje, že mu spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) ako prevádzkovateľ poskytla najmä tieto informácie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov: (i) Prevádzkovateľom je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“); (ii) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie databázy stálych Objednávateľov a zasielania tzv. newsletterov prostredníctvom emailu, plnenie na základe objednávky Objednávateľa, poštový styk so Objednávateľom a evidencia údajov; (iii) Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa osobné údaje obsiahnuté v objednávke; (iv) Osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté/prenesené spoločnostiam patriacim do skupiny GLD nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Objednávateľ potvrdzuje, že je poučený o všetkých svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o práve vyžadovať si od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, o práve vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Časté otázky

Spoločnosť Parkovanieletisko.sk ponúka možnosť parkovania vašeho vozidla keď ste práve na dovolenke alebo na pracovnej ceste niekde v zahraňičí. Vaša cesta z domova na letisko v Bratislave tak môže prebehnúť v pohodlí vašeho automobilu.Parkovisko sa nachádza len 5 minút od letiska v Bratislave. Naše parkovisko je určené pre všetkých, ktorý cestujú na dovolenku alebo služobnú cestu.

Môžete nás kontaktovať od 09:00 do 18:00 hod. (Stredoeurópsky čas) od pondelka do piatku prostredníctvom e-mailu info@parkovanieletisko.sk alebo na tel.č. 00421 948 115 858 a my sa vám ozveme čo najskôr počas pracovných hodín.

Navštívte sekciu Upraviť objednávku na našej stránke. Jednoducho zadajte svoje evidenčné číslo vozidla spolu s objednávacím kódom. Kód objednávky bude odoslaný na vašu e-mailovú adresu, keď ste urobili rezerváciu. V tejto sekcii môžete zmeniť dátum a čas príchodu alebo evidenčné číslo vozidla.

Kópia potvrdenia o rezervácii sa odošle na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas procesu rezervácie parkovacieho miesta. Prekontrolujte tiež svoj spam box. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.

V súčasnosti môžu klienti zaplatiť parkovacie poplatky len v hotovosti priamo na parkovisku. Potvrdenia o rezervácii musíte predložiť zamestnancovi parkoviska a zaplatiť pri príchode na parkovisku.

Parkovacia adresa a kontaktné údaje budú uvedené vo vašom doklade o rezervácii, ktorý ste obdržali na email alebo si môžete pozriet priamo na webovej stránke www.parkovanieletisko.sk sekcia Mapa.

Transfer na letisko a späť prebieha podla potreby klienta. Avšak vždy si treba nechať časovú rezervu na transport.

Po kliknutí na položku “Rezervovať”, buďte trpezliví. môže chvíľu trvať, kým bude vaša transakcia spracovaná. Po dokončení kópia rezervácie bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu.Váš doklad obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na parkovanie, vrátane:

  • Odletového letiska
  • Názov parkoviska, adresa, telefónne číslo a smer
  • Plánované dátumy a časy príchodu a návratu
  • Parkovacia sadzba a odhadovaná celková cena
  • Podrobné údaje o príchode a navigácii

Musíte predložiť kópiu potvrdenia o rezervácii v čase platby alebo elektronický doklad v mobilnom telefóne.

Kontakt na parkovanie pri letisku

Adresa parkoviska

Galvániho 10, 821 04 Ružinov Bratislava, Slovenská republika

GPS súradnice

+48° 10' 26.88" +17° 10' 21.54"

E-mailová adresa
Telefónne číslo
+421 948 11 58 58

Pridajte si nás na sociálnych sieťach

Ak ste nútený rezerváciu zrušiť kontaktujte nás prosím e-mailom na  info@parkovanieletisko.sk  najneskôr 7 dní pred Vašim príchodom. V e-maily uveďte ŠPZ a dátum príchodu na parkovisko.