Airport Parking Bratislava-Galvaniho

Book Online

Online
reservation

Fill in the online form and immediately after confirming the reservation you will receive a confirmation to the email address you provided in the reservation.

Parking
at the airport

When arriving at the car park, call our staff who will give you further instructions. Parking and transportation takes place according to the arrival at the parking lot and the capacity of the vehicle. Changes and cancellations can be made according to the instructions from the email.

Payment
in Cash

Payment is made in cash at the employee / driver before departure to the airport.

Transfer to Bratislava airport and back

During the main season, please respect the increased number of people in transport and the capacity of the vehicle. While driving, the employee will provide you with all the information regarding the pick-up on return (place, waiting time, flight delays, pick-up of luggage, etc.)

Price list

The listed prices are valid for transport of up to 4 people to Bratislava Airport and back. The price may change according to special requirements (eg: parking under the shelter, 5+ people ...)

4 days

40 €

5 days

45 €

8 days

50 €

10 days

60€

15 days

75 €

30 days

120 €

4 days

50 €

5 days

60 €

8 days

85 €

10 days

100€

15 days

125€

30 days

150 €

4 days

50 €

5 days

60 €

8 days

80 €

10 days

95 €

15 days

120 €

30 days

145 €

*in case you want to park for a different number of days than shown, go to the online reservation. After filling in the date of arrival and the date of departure, the price of the parking fee will be displayed at the bottom left

Where to find us

Galvaniho 10, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, Slovakia
Enter your address and plan a route directly to us.

Online booking

Fill in the form to secure the parking space and you will immediately receive a confirmation email to the address you entered.

Transport is included in the price.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom www.parkovanieletisko.sk je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len "GDL"). GDL poskytuje službu odstavenie a státie na nestráženom priestranstve na Galvániho 10, 821 04 Bratislava (ďalej len "prevádzka").

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služby uzavretej medzi GDL a objednávateľom služby.

Službou sa rozumie poskytnutie možnosti odstavenia a státia dopravných prostriedkov v priestoroch prevádzky a odvoz a prívoz osobným motorovým vozidlom na a z Bratislavského letiska (Letisko M. R. Štefánika) (ďalej len "BTS") v čase presne určenom objednávateľom služby; prihliadnuc na prípadné meškanie leteckého spojenia. GDL nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie odstaveného dopravného prostriedku (najmä, nie však výlučne osobných motorových vozidiel).

Objednanie služby

V prípade záujmu o službu státia dopravného prostriedkuje objednávateľ služby povinný vyplniť online rezerváciu na stránke www.parkovanieletisko.sk. V objednávkovom formulári objednávateľ špecifikuje dĺžku poskytovania služby a sám zvolí o.i. presné dátumy príchodu a odchodu, čo najbližší čas príchodu a odchodu a svoje kontaktné údaje. Po vyplnení a zaslaní rezervácie objednávateľ služby obdrží potvrdzujúci e-mail so všetkými údajmi a inštrukciami pre státie pri BTS na ploche prevádzky GDL.

Potvrdenú objednávku môže objednávateľ zrušiť do 14 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu. Pokiaľ by k poskytovaniu služby malo dôjsť skôr ako uplynie zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy, objednávateľ dáva súhlas so začatím poskytovania služby, čo sa môže prejaviť aj ako opomenutie konania. Zrušenie rezervácie a odstúpenie od zmluvy je nutné vykonať bezodkladne po oboznámení sa s dôvodom zrušenia/odstúpenia, a to oznámením prostredníctvom e-mailu na info@parkovanieletisko.sk alebo telefonicky na t.č.:+421 948 11 58 58. Pokiaľ objednávateľ odstúpenie od zmluvy neuplatní skôr ako 48 hodín pred začatím poskytovania služieb – pred ohláseným plánovaným príchodom na prevádzku spoločnosti GDL objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie uhradeného poplatku/kov. V prípade, ak objednávateľ neoznámi zrušenie rezervácie tak, ako je uvedené vyššie, má GDL nárok na uplatnenie škody mu spôsobenej a teda na úhradu plnej výšky podnajmu plochy na státie určeného v potvrdení o rezervácii parkovacieho miesta.

Zmluva o poskytovaní služby vzniká prijatím objednávky GDL vyhotovenej prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk – zaslaním objednávateľovi na ním zvolenú e-mailovú adresu potvrdzujúceho e-mailu. Podmienky uzavretia zmluvy vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky ako aj z týchto obchodných podmienok, s ktorými sa objednávateľ oboznámil pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb, pred zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk.

Spôsob platby

Možnosti platby sú:

  1. Osobne v hotovosti na prevádzke;

Podmienky odstavenia a státia

Nárok naodstavenie a státie dopravného prostriedku vzniká zaplatením plnej sumy za poskytované služby, ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platby. Dopravne prostriedky odstavené a stojace mimo dátumu určeného v rezervácii budú povinné sumu služby statia vo výškepodľa platného cenníka, ktorý je na stránke www.parkovanieletisko.sk. Výnimkou je meškanie určeného letu. Takéto meškanie je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť alebo inak preukázať jeho meškanie.

Pri odchode zprevádzky je objednávateľ povinný sa na vyzvanie poverenej osoby GDL odstavnej plochy, preukázať lístkom z registračnej pokladne príp. iným potvrdením o úhrade plnej sumy za službu. V prípade, ak tak objednávateľ neurobí má poverená osoba právo žiadať o úhradu sumy za poskytnutú službu vo výške celkovej doby odstavenia a státia podľa aktuálne platného cenníka zverejneného na internetovej stránke www.parkovanieletisko.sk.

Ak objednávateľ svoj dopravný prostriedok, najmä, nie však výlučne motorové vozidlo, ktorého ŠPZ uviedol v objednávke, neodstráni po uplynutí dohodnutej doby v potvrdení o rezervácii, bude mu účtovaná denná sadzba odstavenia a státia za každý deň odstavenia a státia, ktorá bude splatná najneskôr v deň odstránenia vozidla.

Zodpovednosť a ručenie

GDL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo poškodenia spôsobené tretími stranami alebo prírodnými silami a vyššou mocou (vis maior). GDL ručí a zodpovedá jedine za materiálne škody spôsobené prevádzkovou poruchou zariadenia patriaceho GDL.

Pred opustením prevádzky je objednávateľ povinný oznámiť poverenej osobe GDL akúkoľvek škodovú skutočnosť, pri ktorej bude v budúcnosti potrebovať akúkoľvek súčinnosť od GDL – najmä v súvislosti s poskytnutím výpovedí alebo iných dokumentov orgánom činných v trestnom konaní pri zisťovaní páchateľa. Takéto oznámenie je objednávateľ povinný písomne zopakovať do siedmich dní od ústneho oznámenia.

Záverečné ustanovenia

GDL ako aj objednávateľ sa zaväzujú všetky prípadné spory, ktoré by mohli nastať v súvislosti s uzavretou zmluvou o poskytovaní služieb riešiť zmierlivo, ak nebude možné dosiahnuť dohodu, budú všetky spory rozhodované príslušným súdom a v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zmluva a všetky jej súčasti – objednávka, potvrdenie objednávky/potvrdzujúci e-mail, obchodné podmienky – sú v slovenskom jazyku.

Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok stane neúčinné alebo neplatné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok. Prípadné neúčinné ustanovenia sa nahradí prípustným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá hospodárskemu záujmu a záujmu oboch strán zamýšľaný v pôvodnom neplatnom alebo neúčinnom ustanovení.

Vytvorením online rezervácie objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie.

V prípade akéhokoľvek porušenia daných podmienok je dohoda o podnájme plochy na státie neplatná a prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu vzniknutej škody v zmysle zákonných a vyššie uvedených ustanovení.

Osobné údaje

Objednávateľ výslovne udeľuje spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, štátna poznávacia značka osobného automobilu a to po dobu od udelenia súhlasu.

Objednávateľ potvrdzuje, že mu spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) ako prevádzkovateľ poskytla najmä tieto informácie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov: (i) Prevádzkovateľom je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“); (ii) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie databázy stálych Objednávateľov a zasielania tzv. newsletterov prostredníctvom emailu, plnenie na základe objednávky Objednávateľa, poštový styk so Objednávateľom a evidencia údajov; (iii) Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa osobné údaje obsiahnuté v objednávke; (iv) Osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté/prenesené spoločnostiam patriacim do skupiny GLD nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Objednávateľ potvrdzuje, že je poučený o všetkých svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o práve vyžadovať si od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, o práve vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

FAQ

The company offers the possibility of parking your vehicle during holidays, business trips, etc. Your transfer from home to the airport can take place in the comfort of your car, without the need for an alternative mode of transport (bus, train, family member or friend). This eliminates the need for downtime during frequent flight delays. Our car park is located 2 km from Bratislava Airport (approx. 6 minutes drive).

You can contact us on the telephone number +421 948 11 58 58 or via email info@parkovanieletisko.sk. During the whole year NON-STOP.

Visit the Edit Reservation section at the top of the page. After entering the licence plate number and password, you can easily edit your reservation. The code is provided in the booking confirmation email.

The confirmation is immediately sent to the e-mail specified in the reservation. In case of non-delivery, please check your SPAM folder.

Payment for parking is made when parking at the employee / driver desk. Currently, you can pay only in cash.

The parking address and contact details can be found on the confirmation emai and on our website. You can also use the Map section on our website.

Transfer to the airport and back takes place according to the client's needs, current occupancy and capacity of the vehicle. To eliminate stressful situations, it is good to have an adequate time reserve.

Be patient after clicking, it may take a while. After processing your request, the reservation is automatically registered in the system and you will receive an email that contains all the necessary information:

  • Date and time of arrival and departure
  • Parking name, address, contact
  • Number of Days and method of payment
  • Other specifications (number of persons, shelter, note)
  • Information on the procedure before, during and after arrival

To check, please provide proof of reservation in printed or electronic form to the employee / driver.

Contact for parking at the airport

Parking address

Galvániho 10, 821 04 Ružinov Bratislava, Slovenská republika

GPS coordinates

+48° 10' 26.88" +17° 10' 21.54"

Telephone number
+421 948 11 58 58

Join us on social network

If you are forced to cancel your reservation, please contact us by e-mail at   info@parkovanieletisko.sk  no later than 7 days prior your arrival. In the e-mail,please state the license plate number and the date of arrival at the car park.