Parkovanie Letisko Bratislava

Rezervovať miesto online

Online
rezervácia

Vypľnte on-line formulár a ihneď po potvrdení rezervácie obdržíte potvrdenie na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v rezervácii.

Parkovanie
pri letisku

Pri príchode na parkovisko zavolajte nášmu pracovníkovi, ktorý Vám dá ďalšie pokyny. Parkovanie a odvoz prebieha zaradom podľa príchodu na parkovisko a kapacity vozidla. Zmenu a zrušenie rezervácie je možné vykonať podľa inštrukcií z emailu.

Platba
v hotovosti

Platba sa realizuje v hotovosti u pracovníka / šoféra pred odvozom na letisko.

Transfer na letisko Bratislava a späť

Počas hlavnej sezóny prosíme o rešpektovanie zvýšeného počtu osôb pri preprave a kapacitných možností vozidla. Počas jazdy Vám pracovník poskytne všetky informácie týkajúce sa vyzdvihnutia pri návrate (miesto, doba čakania, meškanie letov, vyzdvihnutie batožiny a pod).

Cenník

Uvedené ceny platia pre odvoz do 4 osôb na Letisko Bratislava a späť. Cena sa môže zmeniť podľa špeciálnych požiadaviek (napr : parkovanie pod prístreškom, 5+ osôb ...)

4 dni

40 €

5 dní

45 €

8 dní

50 €

10 dní

60€

15 dní

75 €

30 dní

120 €

4 dni

50 €

5 dní

60 €

8 dní

85 €

10 dní

100€

15 dní

125€

30 dní

150 €

4 dni

50 €

5 dní

60 €

8 dní

80 €

10 dní

95 €

15 dní

120 €

30 dní

145 €

*v prípade že chcete zaparkovať na iný počet dní ako je zobrazený prejdite na online rezerváciu. Po vyplnení dátumu príchodu a dátumu odchodu sa Vám vľavo dole zobrazí cena parkovného

Kde nás najdete

Galvaniho 10, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, Slovakia
Zadajte vašu adresu a naplánujte si trasu priamo k nám.

Online rezervácia

Vyplňte formulár pre zabezpečenie parkovacieho miesta a obratom obdržíte email o potvrdení na Vami zadanú adresu.

Preprava je zahrnutá v cene.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom www.parkovanieletisko.sk je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len "GDL"). GDL poskytuje službu odstavenie a státie na nestráženom priestranstve na Galvániho 10, 821 04 Bratislava (ďalej len "prevádzka").

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služby uzavretej medzi GDL a objednávateľom služby.

Službou sa rozumie poskytnutie možnosti odstavenia a státia dopravných prostriedkov v priestoroch prevádzky a odvoz a prívoz osobným motorovým vozidlom na a z Bratislavského letiska (Letisko M. R. Štefánika) (ďalej len "BTS") v čase presne určenom objednávateľom služby; prihliadnuc na prípadné meškanie leteckého spojenia. GDL nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie odstaveného dopravného prostriedku (najmä, nie však výlučne osobných motorových vozidiel).

Objednanie služby

V prípade záujmu o službu státia dopravného prostriedkuje objednávateľ služby povinný vyplniť online rezerváciu na stránke www.parkovanieletisko.sk. V objednávkovom formulári objednávateľ špecifikuje dĺžku poskytovania služby a sám zvolí o.i. presné dátumy príchodu a odchodu, čo najbližší čas príchodu a odchodu a svoje kontaktné údaje. Po vyplnení a zaslaní rezervácie objednávateľ služby obdrží potvrdzujúci e-mail so všetkými údajmi a inštrukciami pre státie pri BTS na ploche prevádzky GDL.

Potvrdenú objednávku môže objednávateľ zrušiť do 14 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu. Pokiaľ by k poskytovaniu služby malo dôjsť skôr ako uplynie zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy, objednávateľ dáva súhlas so začatím poskytovania služby, čo sa môže prejaviť aj ako opomenutie konania. Zrušenie rezervácie a odstúpenie od zmluvy je nutné vykonať bezodkladne po oboznámení sa s dôvodom zrušenia/odstúpenia, a to oznámením prostredníctvom e-mailu na info@parkovanieletisko.sk alebo telefonicky na t.č.:+421 948 11 58 58. Pokiaľ objednávateľ odstúpenie od zmluvy neuplatní skôr ako 48 hodín pred začatím poskytovania služieb – pred ohláseným plánovaným príchodom na prevádzku spoločnosti GDL objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie uhradeného poplatku/kov. V prípade, ak objednávateľ neoznámi zrušenie rezervácie tak, ako je uvedené vyššie, má GDL nárok na uplatnenie škody mu spôsobenej a teda na úhradu plnej výšky podnajmu plochy na státie určeného v potvrdení o rezervácii parkovacieho miesta.

Zmluva o poskytovaní služby vzniká prijatím objednávky GDL vyhotovenej prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk – zaslaním objednávateľovi na ním zvolenú e-mailovú adresu potvrdzujúceho e-mailu. Podmienky uzavretia zmluvy vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky ako aj z týchto obchodných podmienok, s ktorými sa objednávateľ oboznámil pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb, pred zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom stránky www.parkovanieletisko.sk.

Spôsob platby

Možnosti platby sú:

  1. Osobne v hotovosti na prevádzke;

Podmienky odstavenia a státia

Nárok naodstavenie a státie dopravného prostriedku vzniká zaplatením plnej sumy za poskytované služby, ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platby. Dopravne prostriedky odstavené a stojace mimo dátumu určeného v rezervácii budú povinné sumu služby statia vo výškepodľa platného cenníka, ktorý je na stránke www.parkovanieletisko.sk. Výnimkou je meškanie určeného letu. Takéto meškanie je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť alebo inak preukázať jeho meškanie.

Pri odchode zprevádzky je objednávateľ povinný sa na vyzvanie poverenej osoby GDL odstavnej plochy, preukázať lístkom z registračnej pokladne príp. iným potvrdením o úhrade plnej sumy za službu. V prípade, ak tak objednávateľ neurobí má poverená osoba právo žiadať o úhradu sumy za poskytnutú službu vo výške celkovej doby odstavenia a státia podľa aktuálne platného cenníka zverejneného na internetovej stránke www.parkovanieletisko.sk.

Ak objednávateľ svoj dopravný prostriedok, najmä, nie však výlučne motorové vozidlo, ktorého ŠPZ uviedol v objednávke, neodstráni po uplynutí dohodnutej doby v potvrdení o rezervácii, bude mu účtovaná denná sadzba odstavenia a státia za každý deň odstavenia a státia, ktorá bude splatná najneskôr v deň odstránenia vozidla.

Zodpovednosť a ručenie

GDL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo poškodenia spôsobené tretími stranami alebo prírodnými silami a vyššou mocou (vis maior). GDL ručí a zodpovedá jedine za materiálne škody spôsobené prevádzkovou poruchou zariadenia patriaceho GDL.

Pred opustením prevádzky je objednávateľ povinný oznámiť poverenej osobe GDL akúkoľvek škodovú skutočnosť, pri ktorej bude v budúcnosti potrebovať akúkoľvek súčinnosť od GDL – najmä v súvislosti s poskytnutím výpovedí alebo iných dokumentov orgánom činných v trestnom konaní pri zisťovaní páchateľa. Takéto oznámenie je objednávateľ povinný písomne zopakovať do siedmich dní od ústneho oznámenia.

Záverečné ustanovenia

GDL ako aj objednávateľ sa zaväzujú všetky prípadné spory, ktoré by mohli nastať v súvislosti s uzavretou zmluvou o poskytovaní služieb riešiť zmierlivo, ak nebude možné dosiahnuť dohodu, budú všetky spory rozhodované príslušným súdom a v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zmluva a všetky jej súčasti – objednávka, potvrdenie objednávky/potvrdzujúci e-mail, obchodné podmienky – sú v slovenskom jazyku.

Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok stane neúčinné alebo neplatné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných ustanovení zmluvy a týchto obchodných podmienok. Prípadné neúčinné ustanovenia sa nahradí prípustným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá hospodárskemu záujmu a záujmu oboch strán zamýšľaný v pôvodnom neplatnom alebo neúčinnom ustanovení.

Vytvorením online rezervácie objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie.

V prípade akéhokoľvek porušenia daných podmienok je dohoda o podnájme plochy na státie neplatná a prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu vzniknutej škody v zmysle zákonných a vyššie uvedených ustanovení.

Osobné údaje

Objednávateľ výslovne udeľuje spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, štátna poznávacia značka osobného automobilu a to po dobu od udelenia súhlasu.

Objednávateľ potvrdzuje, že mu spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“) ako prevádzkovateľ poskytla najmä tieto informácie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov: (i) Prevádzkovateľom je spoločnosť GDL s.r.o. so sídlom Galvániho 10, 821 04 Bratislava, IČO: 46 257 560 (ďalej len „GDL“); (ii) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie databázy stálych Objednávateľov a zasielania tzv. newsletterov prostredníctvom emailu, plnenie na základe objednávky Objednávateľa, poštový styk so Objednávateľom a evidencia údajov; (iii) Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa osobné údaje obsiahnuté v objednávke; (iv) Osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté/prenesené spoločnostiam patriacim do skupiny GLD nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Objednávateľ potvrdzuje, že je poučený o všetkých svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o práve vyžadovať si od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, o práve vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Časté otázky

Spoločnosť ponúka možnosť parkovania Vášho vozidla počas dovolenky, pracovnej cesty a pod. Váš presun z domova na letisko môže prebiehať v pohodlí Vášho auta, bez nutnosti alternatívneho druhu dopravy (autobus, vlak, rodinný príslušník či kamarát). Eliminujete tak nutnosť prestojov pri častých meškaniach letov. Naše parkovisko sa nachádza 2 km od letiska v Bratislave (cca 6 minút jazdy).

Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 11 58 58 alebo prostredníctvom email-u info@parkovanieletisko.sk. Počas celého roka NON-STOP.

Navštívte sekciu Upraviť objednávku, ktorú nájdete na vrchu stránky. Po zadaní EČV a objedávacieho kódu môžete jednoducho svoju rezerváciu upraviť. Kód je uvedený v emaile o potvrdení rezervácie.

Potvrdenie Vám je obratom automaticky zaslané na e-mail uvedený v rezervácii. Pri nedoručení prosíme prekontrolujte Váš priečinok SPAM.

Platba za parkovanie prebieha pri zaparkovaní u pracovníka / vodiča. V súčastnosti je možné platiť len v hotovosti.

Adresa parkoviska a kontaktné údaje sú uvedené v potvrdení o rezervácii a na našej webovej stránke. Taktiež môžete na našej stránke využiť sekciu Mapa.

Transfer na letisko a späť prebieha podľa potreby klienta, aktuálnej vyťaženosti a kapacitných možností vozidla. Pre eliminovanie stresových situácií je dobré mať vytvorenú primeranú časovú rezervu.

Po kliknutí buďte trpezlivý, môže to chvíľu trvať. Po spracovaní Vašej požiadavky sa rezervácia automaticky zaeviduje do systému a Vám bude doručený email, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie:

  • Dátum a čas príchodu a odchodu
  • Názov parkoviska, adresa, kontakt
  • Suma parkovania a spôsob platby
  • Ostatné špecifikácie (počet osôb, prístrešok, poznámka)
  • Informácia o postupe pred zaparkovaní, pri zaparkovaní a po prílete

Pre kontrolu sa prosím pracovníkovy / vodičovy preukážte potvrdením o rezervácii v tlačenej alebo elektronickej forme.

Kontakt na parkovanie pri letisku

Adresa parkoviska

Galvániho 10, 821 04 Ružinov Bratislava, Slovenská republika

GPS súradnice

+48° 10' 26.88" +17° 10' 21.54"

E-mailová adresa
Telefónne číslo
+421 948 11 58 58

Pridajte si nás na sociálnych sieťach

Ak ste nútený rezerváciu zrušiť kontaktujte nás prosím e-mailom na  info@parkovanieletisko.sk  najneskôr 7 dní pred Vašim príchodom. V e-maily uveďte ŠPZ a dátum príchodu na parkovisko.